Вимоги до статей

Наукові статті, що публікуються в збірнику наукових праць Тернопільського національного економічного університету «Наука молода», повинні відповідати наступним вимогам: 

 

Вимоги до написання та технічного оформлення статті

1. До друку подається лише електронний варіант (!) статті у форматі MS Word 97-2003 (doc). Документи Word 2007 і вище (docx) не приймаються. Стаття надсилається на електронну адресу – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. Технічні параметри оформлення статті:

 •  Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами (обсягом 10-24 сторінок тексту формату А4) через 1,5 інтервал, кегль 14, шрифт TimesNewRoman; поля з усіх сторін – 20 мм, абзац – 10 мм;
 • кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Фактори впливу на валютний курс гривні); 
 • рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [] тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня інфляції в Україні); 
 • формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку;
 • при наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab");
 • посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою;
 • всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
 • всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
 • посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;
 • назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування;
 • якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті;
 • скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

3. Структура статті

1) індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт - жирний).

Пункти 2, 3, 4, 6 та 7 подаються трьома мовами (українською, російською, англійською).

2) автор (по центру, вказується повне ім’я, по батькові та прізвище автора, прізвище – великими літерами, шрифт  - жирний).  (Транслітерувати власні назви, прізвища та  імена слід згідно з постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27.01.2010  р.  №  55  "Про  впорядкування транслітерації  українського  алфавіту  латиницею"(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п).

3) відомості  про  автора  (авторів)  (по  центру  у  називному  відмінку,  відомості  про  науковий ступінь  та  вчене  звання  (без  скорочень),  посада  та  місце  роботи  автора  (повністю  без абревіатур),  детальна  контактна  робоча  адреса  з  поштовим  індексом,  назва  країни, контактний телефон та адреса електронної скриньки (які будуть зазначені у статті)).

4) назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16, до десяти слів).

5) текст статті

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Постановка завдання, де формулюється мета і завдання, об’єкт та предмет дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні аспекти отриманих результатів дослідження.

Висновки та подальші дослідження, де подаються розгорнуті конкретні висновки (по пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Література(не менше 8-ми джерел), Перелік  використаної  літератури  подається  після  тексту  статті  під  заголовком  «Список літератури»  (виконується  курсивом,  кегель  14,  через  1  інтервал,  мовою  оригіналу). Бібліографічний  опис  літературних  джерел  оформлюється  згідно  з  ДСТУ  ГОСТ  7.1:2006. «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний  опис.  Загальні  вимоги  та  правила  складання»  (Приклади  оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.) та під  заголовком  «References» (обов’язково) -  ті  самі  джерела,  але  англійською  мовою,  оформлені  за міжнародним  бібліографічним  стандартом  APA  (стандарт APA) (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).  Транслітерувати  власні  назви,  прізвища та  імена  слід  згідно  з  постановою  Кабінету Міністрів України  від  27.01.2010  р. №  55  "Про впорядкування  транслітерації  українського  алфавіту латиницею"(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Якщо  наукова  праця  написана мовою,  що  використовує  кириличний  алфавіт,  то  її  бібліографічний  опис  необхідно транслітерувати  латинськими  літерами.  Необхідно  звернути  увагу  на  написання  прізвищ авторів  англійською  мовою.  Більшість  сучасних  видань  містять  назву  статті  та  прізвище авторів англійською мовою.

6) після літератури подається розширена анотація у формі реферату, який має охоплювати 230-250 слів і висвітлювати такі структурні питання: короткий опис статті (2-3 речення), мету, методику дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість, ключові слова.

РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЯ ПОДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ! Анотації українською та російською мовами подаються у звичайному вигляді обсягом 2-3 речення.

7) ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше шести слів або словосполучень, з  відокремленням  їх  одне  від  одного  крапкою  з  комою).  Ключові  слова  не  повинні повторювати назви статті.

8) Код JEL класифікації  (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, напівжирним шрифтом. Наприклад: JEL classіfіcatіon: C12, C14, C18).

У випадку недотримання всіх вище перелічених вимог статті до публікації прийматися не будуть.

Статті проходять таємне рецензування (рецензії наукового керівника не потрібно) на протязі 30 днів з дня отримання електронної версії статті.

Після проходження рецензування, редколегія повідомляє автора і приймає статтю до друку або відхиляє її. Після позитивного висновку редколегії автору необхідно оплатити витрати за друк статті в збірнику наукових праць.

 

Вартість публікації становить:

1) 30 грн. – за одну сторінку статті (розширена анотація не входить в кількість сторінок) (для працівників ТНЕУ – 25 грн.);

2) 30 грн. – за пересилання збірника

3) 100 грн. – за додатковий збірник

4) 70 грн. - за переклад анотації на англійську чи російську мови.

 

Реквізити для внесення платежу:

ПП Осадца Ю.В.

46000, м. Тернопіль, вул. Винниченка, 9/7

п/р  № 26009322237 в АТ "Райффайзен Банк Аваль",

МФО 380805,  код  ЄДРПОУ 3040504148

(у графі «Зміст операції» вказати «За видання статті від П.І.П. (вказувати повністю)_НМ22»)

Увага! Вказання кодифікатора НМ22 після прізвища є обов’язковим!!! В іншому випадку Ваші кошти можуть не надійти за призначенням, та матеріали не потраплять до збірника!!!

 

УВАГА!!! Електронний варіант збірника виходить 1 липня та 1 грудня, паперовий – після 10 липня та після 10 грудня відповідно.

 

Контактна інформація

електронна скринька: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

телефон: +38(098)997-21-11

 

Рудан Віталій Ярославович